Kaipatiki Theatre

Kaipatiki Theatre
Address
Glenfield College, 60 Kaipatiki Road,
Glenfield