Kristin School, Roy Munn Gym

Kristin School, Roy Munn Gym
Address
360 Albany Highway,
Albany